Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/10/2021
και ώρα: Ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

179.997,71 ευρώ