Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης για τη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. ΑΕ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/12/2016
και ώρα: έως 12:30μμ

Προυπολογισμός:

40.000,00 ευρώ