Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για της ανάγκες λειτουργίας της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/02/2018

Προυπολογισμός:

37.199,01 ευρώ
και ώρα: 10:00πμ έως 10:30πμ