Προμήθεια συστήματος προστασίας και ασφάλειας δικτυακών υποδομών Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/06/2020
και ώρα: 10:30 πμ

Προυπολογισμός:

46.308,10 €