Προμήθεια τεστ αντιγόνων, ατομικών μέσων προστασίας και λοιπού υλικού ατομικής προστασίας για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/06/2021

Προυπολογισμός:

8.486,33 €