Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης σχολικών συγκροτημάτων 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/09/2018
και ώρα: 12:00μμ

Προυπολογισμός:

11.106,81 ευρώ