Προμήθεια τηλεφωνικών κέντρων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/11/2018
και ώρα: 12:00 μ.

Προυπολογισμός:

19.905,21 €