Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/06/2021

Προυπολογισμός:

23.090,68