Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/08/2018

Προυπολογισμός:

3.983,85 €