Προμήθεια τροχήλατων κάδων 1100lt και ανταλλακτικών κάδων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/06/2022
και ώρα: 17:00 Μ.Μ

Προυπολογισμός:

202.176,00 €