Προμήθεια χρωμάτων σχολικών συγκροτημάτων ΤΜΗΜΑ Α’ & Προμήθεια χρωμάτων οδοσήμανσης ΤΜΗΜΑ Β’ έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/09/2017

Προυπολογισμός:

10.800,00 ευρώ
και ώρα: 10:00πμ έως 10:30πμ