Προμήθεια υδραυλικών υλικών ποτίσματος κήπων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/12/2017

Προυπολογισμός:

3.989,70 €