“Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/11/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

27/11/2015
και ώρα: από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.