Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης (φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/12/2020

Προυπολογισμός:

3.997,19 ευρώ