Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Ενοικίαση έξι (6) οχημάτων για διακόσιες (200) ημέρες για την εφαρμογή του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπιτι”»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/05/2021

Προυπολογισμός:

11.990,16 €