Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Ενοικίαση πέντε (5) επιβατικών οχημάτων για ενενήντα (90) ημέρες για την εφαρμογή του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/12/2021

Προυπολογισμός:

5.607,22 €