Συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/10/2018

Προυπολογισμός:

2.000,00 €