Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/02/2019
και ώρα: έως 15:00

Προυπολογισμός:

1.842,75