Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (θαμνοκοπτικά, βενζινοπρίονα κλπ) υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/11/2017
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

999,18 €