ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΕ ΧΙΟΥ, ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ ΕΩΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

—ΠΡΟΣΟΧΗ—

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (υπ. αρ. 191/04-01/2021 έγγραφο Δ.Τ.Υ. Δ. Χίου προς οικονομικούς φορείς)

Εξαιτίας της δυσλειτουργίας των εταιρειών ταχυμεταφοράς, λόγω του αυξημένου όγκου των αποστολών που διαχειρίζονται ως αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης, οι οικονομικοί φορείς που θέλουν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, παράλληλα με την αποστολή των δικαιολογητικών σε σφραγισμένο φάκελο όπως περιγράφεται στην διακήρυξη, μπορούν να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την αίτηση συμμετοχής τους και τα ζητούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χίου, protokollo_texnikis@chios.gov.gr με την ένδειξη: υπόψη του προέδρου της επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ ΕΩΣ ΚΟΝΤΑΡΙ» (τίτλος θέματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).        

Η υποβολή του φακέλου προσφοράς θα έχει την εξής μορφή: Φάκελος με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ του………………………(οικονομικός φορέας)/αρ. διακ. 90736» και εντός αυτού δυο υποφάκελοι με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομική προσφορά», αντίστοιχα. Τα περιεχόμενα των υποφακέλων θα είναι σε μορφή pdf. ψηφιακά υπογεγραμμένα (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις, ΤΕΥΔ κλπ). Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα συνοδεύεται από την αίτηση συμμετοχής του οικονομικού φορές σε μορφή pdf. ψηφιακά υπογεγραμμένη και σε διακριτή θέση, έτσι ώστε η πρωτοκόλληση της να μπορεί να γίνει ανεξάρτητα και χωρίς την παραβίαση του φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Με μέριμνα και ευθύνη του οικονομικού φορέα θα πραγματοποιείται η επικοινωνία με την υπηρεσία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χίου για την επιβεβαίωση της παραλαβής της προσφοράς του, με τον παραπάνω τρόπο. (τηλ. επικ. 2271351623 ή/και mail protokollo_texnikis@chios.gov.gr).

Διευκρινίζεται ότι ο παραπάνω τρόπος δεν απαλλάσσει τον οικονομικό φορέα από την υποχρέωση υποβολής της προσφοράς του μέσω ταχυδρομείου, όπως ρητός περιγράφεται στην υπ αρ. 90736/24-12-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed_signed.pdf
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed_signed.pdf
ΤΕΥΔ.docx
ΤΕΥΔ.pdf
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_signed_signed.pdf
Ψ00ΒΩΗΝ-ΗΘ3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ.pdf

Στοιχεία Προκήρυξης