Υπηρεσίες για τον καθαρισμό των γραφείων, της Χερσαίας ζώνης και της λιμενολεκάνης του Κεντρικού Λιμένα Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών

Στοιχεία Προκήρυξης