Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το Δήμου Χίου για το 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/02/2018
και ώρα: 09:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

6.621,60 €