«Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης Ωφελούμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/07/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

121.462,96 €