Προμήθεια Ειδικού Οχήματος Μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/10/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

16/10/2015
και ώρα: Ηλεκτρονικά έως 17:00μμ