Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση των ΚΔΑΠ Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/03/2019
και ώρα: 10:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

29.391,00