Προμήθεια Εξοπλισμού και Προσαρμογή στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ των Παιδικών Χαρών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/05/2018
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

216.714,20 €