Προμήθεια Ελαφρού Φορτηγού & Υπερκατασκευής Απορριμματοφόρου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/02/2017

Προυπολογισμός:

59.569,00
και ώρα: Ηλεκτρονικά έως 17:00μμ