Προμήθεια φακέλων για τις ανάγκες της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11.30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/09/2015