Προμήθεια οχημάτων για τη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/03/2019
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

499.816,20 ευρώ