«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/09/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

208.997,98