Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/04/2024

Προυπολογισμός:

29.074,50 €