Σύστημα Augmented και Virtual Reality για τις Βίγλες της Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/10/2020
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

276.520,00 ευρώ