τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΒΕΡΒΕΡΑΤΟΥ ΔΕ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/09/2022
και ώρα: 12:00

Προυπολογισμός:

20.000,00€