ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/03/2020
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

182.900,00