Διακήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία δομών του Δήμου & των Νομικών του προσώπων έτους 2022”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/06/2022
και ώρα: 17:00 Μ.Μ

Προυπολογισμός:

216.049,45 €