«Δράσεις ενίσχυσης ασφάλειας λιμενικών υποδομών Κεντρικού Λιμένα Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/09/2019
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

569.790,00 €