Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/07/2018
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

219.946,61 €