Ολοκλήρωση – αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των ορίων του αεροδρομίου Χίου

2017-20 Αρχικό Τεύχος μελέτης_signed_signed.pdf
2020-105 Νέο Συνολικό τεύχος μελέτης_signed_signed_signed_signed.pdf
1. Οριζοντιογραφική μετατόπιση χάραξης εξοδου Τ2.pdf
2.1 ΥΔΡ 3 – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Τ1-1 ΕΩΣ Τ1-0.pdf
2.2 Στατικός υπολογισμός Τ1-1 έως Τ1-0.pdf
2017-20 Μελέτη Σηματοδότησης_signed.pdf
2017-20 Μελέτη οδοφωτισμού_signed.pdf
ΗΜ- 3 ΟΨΗ ΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ-A3_signed.pdf
ΗΜ-1 οδοφωτισμός ΚΑΧΙ-910 X 2000_signed.pdf
ΗΜ-2 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΧΙ-910 X 2000_signed.pdf
1. 2020 Ψήφιση πίστωσης ΚΗΜΔΗΣ.pdf
2. Εγκριση όρων δημοπράτησης Ψ9ΓΥΩΗΝ-6Β4.pdf
3. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού Ω6ΔΗΩΗΝ-ΖΨΛ.pdf
5. 2020-105 Περίληψη Χρήστου ΨΤΔΜΩΗΝ-Ι3Χ.pdf
6. Προκήρυξη διαγωνισμού οδού Χρήστου – ΚΗΜΔΗΣ.pdf
7 Διακήρυξη διαγωνισμού οδού Χρήστου – ΚΗΜΔΗΣ.pdf
8.1 ΤΕΥΔ ΟΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.pdf
8.2 ΤΕΥΔ ΟΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.doc
2020-105 ΕΣΥ_ΧΡΗΣΤΟΥ_signed_signed_signed.pdf
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___111220_signed.pdf
2017-20 Μελέτη οδοποιίας_signed.pdf
2017-20 Μελέτη σήμανσης_signed.pdf
ΟΔΟ-1 Οριζοντιογραφία ΚΑΧΙ-910 X 2000_signed.pdf
ΟΔΟ-2 Τυπικές διατομές-A0_signed.pdf
ΟΔΟ-3 Μηκοτομή οδοποιίας-AO_signed.pdf
ΟΔΟ-4 Διατομές Οδοποιίας-910 X 2000_signed.pdf
ΟΔΟ-5 Τυπική πεζοδρομίου-910 X 320_signed.pdf
ΟΔΟ-6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΧΙ-910 X 2000_signed.pdf
Προμέτρηση οδοποιιας_signed.pdf
2017-20 Μελέτη ομβρίων_signed_signed.pdf
G1-col_310X430_signed_signed.pdf
G2-col_610X640_signed_signed.pdf
MHK_K1_310X850_signed_signed.pdf
MHK_T1_310X850_signed_signed.pdf
MHK_T1_310X850_signed_signed.pdf
MHK_T2_310X1170_signed_signed.pdf
OR1_610X1480_signed_signed.pdf
OR2_610X1480_signed_signed.pdf
TD1_typ_diat_agogon_tafron-mon_460X1630_signed_signed.pdf
TD2_typ_diat_omvrion_HDPE-mon_310X640_signed_signed.pdf
TD3_typ_diat_freatiou_omvrion_E2-0_E3-0-mon_610X1160_signed_signed.pdf
TD4_typ_diat_sxaras_elatos-mon_610X640_signed_signed.pdf
Προμέτρηση ομβρίων_signed_signed.pdf

Στοιχεία Προκήρυξης