Προμήθεια – εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης θέσεων στάθμευσης

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/09/2020
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

73.125,00 €