«Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού στη Δ.Ε. Καμποχώρων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/11/2018
και ώρα: 17:00:00

Προυπολογισμός:

26.800,00 €